TAŞIMA SÖZLEŞMESİ

 

1. TARAFLAR ve TANIMLAR:

1. ARACI/SAĞLAYICI (bundan böyle “Navlungo” olarak anılacaktır)

Ünvanı: Navlungo Lojistik ve Teknoloji Anonim Şirketi (“Navlungo”)

Adresi : Sanayi Mah , Teknopark Blv No:1/10C D:İç Kapı No:Z36, 34906 Pendik/İstanbul

Telefon : 0850 532 79 49

Eposta adresi :info@navlungo.com

GÖNDERİCİ /ÜYE (bundan böyle “Üye” veya “Gönderici” olarak anılacaktır)

Adı Soyadı :

Adresi :

Telefon :

Eposta adresi :

“ Anlaşmalı Kargo Firmaları ” Navlungo Hizmetlerinin sağlanması amacıyla kullanıcıların gönderilerini taşıyan ve istenilen yere ulaştıran anlaşmalı taşımacılık firmalarını ifade eder.

“Gönderici/Kullanıcı” Navlungo hizmetlerinden yararlanarak yurtdışı gönderisinde bulunan site kullanıcısını/üyeyi ifade eder.

“Konşimento” Navlungo anlaşmalı kargo firmaları tarafından düzenlenen gönderici, alıcı adres bilgileri ve diğer bilgilerin yer aldığı taşıma belgesidir. Konşimento belgesi Gönderici tarafından sağlanan verilerle oluşturulur

“Commercial Invoice” ticari fatura, göndericinin doldurduğu bir evraktır. Gönderi ne gönderdiğinin tüm detaylarını ile bu belgede beyan eder. Bu belge varış ülkesinin gümrüğüne ibraz edilir.

 

2. NAVLUNGO HİZMETLERİNİN AKIŞI:

2.1. Gönderilerin Navlungo deposuna ulaşması konusunda oluşabilecek durumlarda, tarafların hak ve yükümlülükleri Türk Ticaret Kanunu’nda yurtiçi taşımalara uygulanan kanun hükümlerine çerçevesinde belirlenecektir.

2.2. Göndericiler; platforma girdiği verileri eksiksiz ve doğru bir biçimde doldurmayı kabul, taahhüt ve beyan ederler.

2.3. Göndericilerin navlungo.com üzerinden girdiği verilere göre Navlungo kullanıcılara öngörülen gönderi ücretlerini gösterir, bu ücretler tahminidir. Kesin ücretler gönderiler Navlungo deposuna geldikten sonra ortaya çıkar. Yapılan ölçümlerde göndericiye ek ücretler çıkabilir. Gönderici bu kapsamda oluşabilecek bütün ek ücretleri ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Oluşan ek ücretler navlungo.com sitesi üzerinde ilgili sevkiyatta taşıma ücretine yansır ve müşteriye ölçümün Navlungo tarafından tamamlandığına dair e-mail üzerinden bir bilgilendirme gider. Ücretlerin ödenmemesi durumunda Navlungo gönderiyi alıcısına göndermeme ya da göndericiye iade hakkını saklı tutar. Burada oluşabilecek bütün zararlardan gönderici sorumludur. Ayrıca iş bu taşımaya dair oluşabilecek ek ücretler dışında gerek ulusal ve gerekse uluslararası mevzuattan kaynaklanan ücretler ile tüm harç ve vergilerin de her aşamada ödenebileceğini ve göndericiden talep edilebileceğini, gönderici kabul, beyan ve taahhüt eder. Gönderici, ücret, masraf, vergi ve harcın taşımanın gerçekleşmesinden sonra tahakkuk edildiğini ve veya taşımanın gerçekleşmesinden sonra kendisinden talep edildiğini ileri sürerek, ödemeden sarfınazar edemez. 

2.4.Gönderici; gönderinin depoya gelmesinin akabinde, çevresel ölçüyü geçen paket başına sevkiyatın içindeki açıklama kısmında yer alan bilgiler dahilinde sevkiyat navlun tutarına ek ücret olarak ekleneceğini kabul eder. 

2.5.Göndericiler, Navlungonun tek başına kargo hizmeti vermediğini sadece Anlaşmalı Kargo Firmaları ile platforma üye firmalar arasından en makul kargo hizmetini sağlayacak Anlaşmalı Kargo Firmasının seçimi ile, gönderinin Anlaşmalı Kargo Firmasına teslim edilmesi için aracılık faaliyetinde bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Gönderici yazılı olarak kargoyu Navlungo ’ya göndermeden önce özel bir taşıyıcı talebinde bulunmadıysa, Navlungo gönderiyi en makul Anlaşmalı Kargo firmasına teslim edebilir. Göndericiler bu durumu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

2.6. Göndericiler kendileri navlungo.com üzerinden ürettikleri sevkiyatlarda ve uluslararası taşıma sözleşmeleri kurallarının ve Anlaşmalı Kargo Firmalarının uygulamalarının Navlungodan bağımsız olduğunu ve bu kuralların kendi gönderileri için aynısının uygulanacak olduğunu kabul ederler.

2.7.Navlungo deposuna gönderilen ya da toplanan ürünler, ikinci bir onay alınmaksızın yurtdışı edilebilir. Bu Navlungo insiyatifindedir. Navlungo deposuna gönderilerin ve kapıdan toplanan ürünlerde paketlerde çıkışa uygun olmayan içerikte olması durumunda karşı ödemeli olarak müşterinin adresine geri gönderilir.

2.8.Navlungo.com üzerinde aynı sevkiyat üzerinde yapılan adres değişiklikleri gönderi depoya ulaşmış ise değiştirilemeyebilir ve gönderinin taşıması durdurulamayabilir. Alıcının adreste bulunamaması, gönderici tarafından alıcının bilgilerinin eksik verilmesi (alıcı ad soyadı, telefon numarası, email, tam adres) teslimat denemesinin başarısız olması, gümrükleme işleminin tamamlanmaması durumunda oluşabilecek zararlar göndericiye ait olup; bu hususta Navlungonun sorumlu olmayacağını kabul beyan ve taahhüt eder. 

2.9. Adres Değişikliği: Göndericinin hatasından kaynaklanan veya göndericinin talebiyle yapılan adres değişiklikleri ücreti ayrıca göndericiye fatura edilecektir. Adres değişiklikleri aynı ülke içinde veya bir başka ülke de olabilir.

2.10.Kapı önüne teslimde oluşabilecek hasar ve zarardan Navlungonun sorumluluğu bulunmamaktadır. Taraflar bu hususu kabul beyan ve taahhüt ederler. 

2.11.Dökümanlar ve Paketleme: Navlungo, göndericinin kullandığı ambalaj nedeniyle veya ambalajdaki hataların da katkıda bulunduğu hasarlardan veya Göndericinin kullandığı ambalajın (gönderinin cinsinden ve ambalajından-spesifik taşıma kurallarına tabi olan gönderiler örnek: yanıcı parlayıcı madde logosu, tehlikeli madde logosu, ısıya maruz kalmamalı logosu vb.   Kaynaklanan sorunlar, paketin taşımaya uygunluğunu belirten logoların yarattığı sorunlar -paketin üzerindeki logolar (taşınma -taşınmama, ek yükümlülüklere tabi olma gibi) hasarlardan oluşan gönderici zararından sorumlu olmadığını kabul beyan ve taahhüt eder. Gönderici, paketleme sorumluluğunun yanı sıra, paketin taşınmasına ve teslimine ilişkin tüm kurallar dahil olmak üzere yürürlükteki yasalar ve hükümet kararlarına uymak, gerekli tüm bilgileri sağlamak ve belirtilen yasa ve kararların gerektirdiği tüm belgeleri eklemek zorundadır. Göndericinin bu hükme uymaması nedeniyle meydana gelebilecek zarar ve harcamalardan dolayı cezai ve hukuki mesuliyetten Navlungo ve taşıyıcı Gönderici karşı sorumlu değildir. Gönderici, waybill üzerinde yapılan yanlış ve eksik beyan ile ifadelerden dolayı veya Göndericinin menşe ülkede, varış yerinde veya transit yerlerindeki gümrük, güvenlik veya hükümet muameleleri için gerekli idari / bürokratik işlemlerde ve veya oluşabilecek-yaşanabilecek mücbir sebeplerden ve taşıyıcı kaynaklı operasyonel değişiklikler (uçak, aktarma merkezi taşınması gibi köklü değişiklikler, yoğun dönemlerde taşıyıcının paket alımını kısıtlandırması vb.)  Göndericinin kullanılacak yeterli bilgi ve belgeyi temin etmemesinden doğacak kayıplardan, zararlardan Navlungonun sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.12.Gönderinin iade sürecinin Navlungonun sorumluluğunda olmadığını taraflar kabul, beyan ve ederler.  Taşıyıcı firma tarafından gönderinin Navlungoya teslimi sağlandıktan sonra gönderi göndericiye iade edilir. Gönderinin, alıcının ve veya göndericinin taşıma esnasında oluşan her türlü masraf, harç vs. gibi yükümlülükleri ödemeden çekinmesi sebebiyle alıcıya teslim edilememesi halinde, Navlungo ancak gönderici tüm yükümlülüklerini ifa ettiği anda gönderiyi teslim eder; aksi halde Navlungo yasadan kaynaklanan tüm haklarını kullanır. Yasal hakları saklıdır.  

2.13.ETGB taleplerinin etgb@navlungo.com adresinden talep edilmesi durumunda, ilgili bilgiler, taşıyıcı firma tarafından Navlungoya iletilmesi ile birlikte göndericiye sunulacaktır.

2.14.Navlungo tarafından yapılan taşımaya ilişkin olarak yansıtılan fatura 7 gün içerisinde kesilip göndericiye iletilecektir. 

3.SÖZLEŞMENİN SÜRESİ:

Sözleşme, Taraflar arasında, Kullanıcıların Platform üzerinden (elektronik ortamda) onay verecekleri tarihten ve/veya sözleşmeyi fiziken imzalayacakları tarihten itibaren geçerlilik kazanacak olup taraflardan herhangi biri fesih bildiriminde bulunana dek yürürlükte kalacaktır. 

 

4. GÖNDERİLERİN İNCELENMESİ

4.1. Navlungo, yetkili makamların talebi üzerine veya yürürlükteki mevzuatın izin verdiği ölçüde Navlungonun takdirine bağlı olarak, herhangi bir gönderiyi açabilir rutin kontroller yapabilir ve inceleyebilir. Zorunlu hallerde gönderi paketine yapılacak müdahalelerde, pakette oluşacak görsel farklılıklar sebebiyle Navlungonun sorumlu olmadığını kabul beyan ve taahhüt eder. 

4.2.Yürürlükteki mevzuat uyarınca, Navlungonun gönderiler için çeşitli taramalar ve incelemeler yapması gerekebilir. Gönderici, ilgili taramalar sonucu ortaya çıkabilecek zararlar ve gecikmelere ilişkin olası taleplerinden feragat eder. 

5. YASAKLANAN GÖNDERİLER.

5.1. Navlungo ve bağlı bulunduğu Anlaşmalı Kargo Firmaları tarafından aksi açıkça kabul edilmedikçe, aşağıdaki maddelerin herhangi bir varış noktasına gönderilmesini yasaklar ve Gönderici bunları göndermeyeceğini kabul eder (menşe ve varış yerine bağlı olarak ek sınırlamalar geçerli olabilir) Ayrıca aşağıda belirtilen gönderiler dışında, varış ülkenin mevzuatından ya da anlaşma kargo firmaları tarafından kaynaklanan bazı gönderiler de bu kapsama girebilir. Örn: tütün maddelerinin taşınması yasaktır. Pipo gönderisi yanında herhangi bir tütün içermese ve ihracatında hiçbir taşıma sorunu yaşanmayabileceği halde Amerika’ya girişi yasaktır.)

a. Ateşli silahlar, silahlar, mühimmat ve bunların parçaları;

b. Ateşli silahlar üretmek için tasarlanmış veya münhasıran bu işleve sahip 3-D baskı makineleri;

c. Patlayıcılar (sınıf 1.4 patlayıcıların bazı yerlere ve bazı yerlerden gönderilmesi kabul edilebilir; daha fazla bilgi talep üzerine sunulacaktır), havai fişekler ve yanıcı veya alev alabilir nitelikteki diğer maddeler;

d. Bomba, el bombası veya diğer patlayıcı cihazlara benzer gönderiler. Buna, bunlarla sınırlı olmamak üzere, replikalar, yenilik öğeleri, eğitim yardımcıları ve sanat eserleri gibi insert ürünler de dahildir;

e. İhracat kontrol ruhsatının gerektiği bir ülkeden gelen askeri gönderiler;

f. İnsan cesetleri, insan organları veya vücut parçaları, insan ve hayvan embriyoları, yakılmış ya da mezardan çıkarılmış insan kalıntıları. Böcekler ve evcil hayvanlar dahil canlı hayvanlar;

h. Hayvan leşleri, ölü hayvanlar veya doldurulmuş hayvanlar. Kesme çiçekler dahil bitkiler ve bitki materyalleri (Hollanda'dan ABD'ye ve tüm Latin Amerika dahil olmak üzere kesme çiçeklerin belirli ülke ve bölgelerden ve belirli ülke ve bölgelere gönderilmesi kabul edilmektedir; daha fazla bilgi talep üzerine sunulabilecektir);

j. Soğutma veya farklı çevresel kontroller gerektiren bozulabilir gıda maddeleri, yiyecek ve içecekler;

k. Pornografi ve müstehcen materyaller;

l. Nakit ve nakit benzerleri (örn:kıymetli evraklar, ciro edilmiş hisse senetleri, bonolar ve nakit mektupları) dahil paralar, koleksiyon madeni paraları ve pullar, altın ve değerli madenler

m. Kullanılmış hipodermik iğneler ve şırıngalar dahil tehlikeli atıklar veya diğer tıbbi, organik ve endüstriyel atıklar;

n. Islak buz (donmuş su);

o. Tescilli ticari marka sahibinin onayı veya gözetimi olmaksızın, tescilli bir ticari marka ile aynı veya bu markadan önemli ölçüde ayırt edilemeyen bir ticari marka altındaki mallar dahil olmak üzere taklit mallar (yaygın olarak "sahte mallar" veya "çakma ürünler" olarak da anılır);

p. Eğlence veya tıbbi kullanım amaçlarına yönelik marihuana dahil olmak üzere marihuana ve marihuanadan türetilen kannabidiol (CBD), herhangi bir miktarda tetrahidrokanabinol (THC) ve sentetik kanabinoid içeren herhangi bir ürün;

q. Ham veya işlenmemiş kenevir bitkileri veya bunların alt bölümleri (kenevir sapları, kenevir yaprakları, kenevir çiçekleri ve kenevir tohumları dahil);

r. Sigara, puro, dökme tütün, dumansız tütün, nargile de dahil, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere tütün ve tütün ürünleri; ve

s. Elektronik sigaralar ve bileşen parçaları, buharlaşmaya veya aerosol haline getirmeye dayalı diğer benzer cihazlar ve nikotin olup olmadığına bakılmaksızın, bu tür herhangi bir cihazla kullanılabilen herhangi bir yanıcı olmayan sıvı veya jel.

t. Gemi konşimentoları

5.2 Navlungo ve bağlı bulunduğu Anlaşmalı Kargo Firmaları aşağıdaki Gönderi türlerinin tüm varış noktalarına gönderilmesini yasaklar ve Gönderici bunları göndermeyeceğini kabul eder (menşe ve varış yerine bağlı olarak ek sınırlamalar geçerli olabilir):

a. Taşınması, ithalatı veya ihracatı yasalar, tüzükler veya yönetmelikler uyarınca yasaklanmış gönderiler veya mallar;

b. Navlungo tarafından aksi açıkça kabul edilmediği sürece, Anlaşmalı Kargo Firmalarının taşıma, ithalat veya ihracat için herhangi bir özel ruhsat veya izin almasını gerektiren Gönderiler;

c. Yasal onay ve izin gerektiren, beyan edilmemiş, vergiye tabi gönderiler veya mallar;

d. Gümrük Beyan Değeri belirli bir varış yeri için izin verilen tutarı aşan gönderiler;

e. Islak, sızdıran veya herhangi bir türde koku yayan paketler.

 

5.3 Navlungo ne şekilde kabul edilirse edilsin (yanlışlıkla veya bilgi dahilinde kabuller dahil olmak üzere) Yasaklanan Gönderilere ilişkin tüm sorumlulukları reddeder. Navlungo, bu kısıtlamalara dayanarak ya da güvenlik veya emniyet nedeniyle paketleri reddetme hakkını saklı tutar. Navlungo, uygun olduğu durumlarda, reddedilen paketler ve malların iade masrafları için bir idari ücreti göndericiye yansıtabilir. Konuya ilişkin ek bilgi talep üzerine temin edilebilir.

6. SORUMLULUK İLE İLGİLİ KURALLAR

6.1.Sorumluluk ile ilgili kurallar, Varşova Konvansiyonu, Montreal Konvansiyonu ve CMR Konvansiyonu tarafından konulmuş olmakla ve bu konvansiyonların uygulanması ile ilgili ulusal kanunlar bulunmakla ve bu kuralların uluslararası olmayan taşımalara da uygulanacağının bildirilmesi ile konulmuş bulunmaktadır. Navlun gönün sorumluluğu bu kurallarla sınırlı olup, Varşova Konvansiyonunun, Montreal Konvansiyonu’nun ve CMR Konvansiyonunun uygun olmadığı hallerde uygulanabilir hukuka tabi olacaktır. Navlun gönün sorumluluğu hasarın kanıtlanması halinde Gönderici tarafından ayabilin ön yüzünde belirtilen kısımda tazmin bedeli için daha yüksek bir değer deklare edilmemiş ve deklare edilen mal bedelinin binde 5’i oranındaki tutarı tazmin bedeli olarak ödenmemişse, gönderi başına 100 USD ile sınırlı olacaktır.

6.2.Navlungo kullanıcıları, kendilerine Navlungo tarafından basılan Konşimentoda taşımacılık kurallarının ve Anlaşmalı Kargo Firmalarının uygulamalarının Navlungodan bağımsız olduğunu ve bunların kendi gönderileri için de uygulanacak olduğunu kabul ederler.

6.3.Varşova, Montreal ve CMR Konvansiyonları: İlgili taşımalarda, Varşova Konvansiyonu (“Arsa Convention”), Montreal Konvansiyonu veya CMR Konvansiyonu geçerli olacak ve Navlun gönün kayıp ya da zarar sorumluluğunun sınırları bu konvansiyonlardaki hak ve yükümlülüklere göre belirlenecektir. 

6.4. Alıcı ülkelerdeki gümrük uygulamaları çerçevesinde ülkeye giriş izni verilmeyen gönderiler tedarikçi firmanın uygulamaları çerçevesinde imha edilmek üzere gümrüğe terkedilir ya da göndericiye iade edilmek üzere geri getirilir. Geri gelen bu gönderiler için gidiş navlun ücretinin iki katı tutarında ücret fatura edileceğini gönderici kabul beyan ve taahhüt eder.

6.5. Gönderici, alıcısına göndermek üzere Navlun oya teslim ettiği gönderilerin sevkiyatının iptalini talep etmesi durumunda, Navlungonun tedarikçileri vasıtasıyla sevkiyata başlaması halinde, sevkiyat iptal işleminin gerçekleşemeyebileceğini kabul ve beyan eder. 

6.6. Gönderici, taşınmak üzere Navlungoya teslim ettiği gönderilerin, numune gönderisi mi ya da ihracat gönderisi mi olduğunu belirleyerek ve proforma faturada beyan ederek Navlungoya teslim eder. Gönderici, tedarikçiler ile yurtdışı edilen gönderilerin varış ülkesindeki gümrük uygulamalarına istinaden tahakkuk edecek/ etmesi muhtemel gümrük vergileri ve süreçleri ile alakalı Navlungoya herhangi bir sorumluluk atfedemeyecektir. Yine gönderiler ile ilgili olarak alıcı ülkelerde çıkacak olası gümrük yükümlülüklerinin kendisine fatura edileceğini; gümrük süreçlerinden de (inceleme, ek belge ve bilgi isteme gibi sebeplerle oluşacak gecikme vs.) Navlungoyu ve Navlun gönün tedarikçisini sorumlu tutmayacağını kabul ve taahhüt eder. 

6.7. Navlungonun internet sitesi platformu ve  veya mobil telefon aplikasyonlarında verilen teslim süreleri, tahmini sürelerdir. Her gönderinin içeriğine göre  gümrük uygulamaları olduğunu (yurtdışından geri dönen paketler için Tükiye Gümrüğü dahil) ve bu sebeple  ilgili kesin süreler olmadığını , gümrükten salıverilme kaynaklı gecikme sebebiyle herhangi bir tazmin talebinde bulunmayacağını ve  gönderici kabul beyan ve tahhüt eder. 

6.8. Gönderici, kargo ile taşınması yurtdışı edilmesi yasak  hiçbir ( uyuşturucu gibi suç teşkil eden  gönderi - taklit gönderi-içeriği farklı beyan edilmiş gönderi -beyan edilmemiş gönderi )  gönderiyi  taşınmak üzere navlungoya teslim etmeyeceğini, proforma faturanın gerçeğe uygun beyan edileceğini, kabul beyan ve taahhüt eder. Gönderici, bu gönderilerden ötürü navlungonun herhangi bir kısıtmalaya veya para cezasına veya ticari zararına sebebiyet verilmesi halinde oluşacak zarardan sorumluluğu kabul beyan ve taaahhüt eder. 

6.9. Navlungonun mevzuattan  kaynaklanan sorumuluğu ancak, gönderinin navlungo deposuna ulaştığı ve navlungo tarafından teslim alındığı anda ve mevzuatta öngörülen sınırlar çerçevesinde geçerlidir

7. SÖZLEŞMENİN FESHİ

7.1.Navlungo, sözleşme yürürlükte iken herhangi bir zamanda   10 gün önceden yapacağı yazılı bildirimle (Kep adresine e-posta, şirket imza yetkilisi / yetkililerine e-posta veya şirket irtibat kişisi olarak sözleşme başlangıcında ismi belirtilmiş yetkiliye e-posta, veya şirket adresine gönderilmiş iadeli taahhütlü mektupla vs) Sözleşme’yi herhangi bir tazminat ödemeksizin feshedebilecektir. Sözleşmenin bu şekilde feshedilmesi durumunda Gönderici, Navlungo’dan doğrudan veya dolaylı herhangi bir zararını yahut her ne ad altında olursa olsun herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taaahüt eder. Bu fesih bildiriminden önce kurulmuş olan taşıma sözleşmeleri sözleşme yürüklükteymiş gibi taraflarca ifa edilecektir.

7.2.Taraflar’ın yasal mevzuattan, teamüllerden, kaynaklanan yükümlülüklerini ve/veya Sözleşme’nin herhangi bir hükmünü kısmen veya tamamen ihlal etmesi ve/veya Sözleşme’deki edimlerini yerine getirmemesi ya da yerine getiremeyecek durumda olması halinde Taraflar’dan her birinin Sözleşme’yi feshetme hakkı saklıdır.

7.3.Yüklenici işbu Sözleşme’yi 10 gün önceden bildirimde bulunarak (Kep adresine e-posta, şirket imza yetkilisi / yetkililerine e-posta veya şirket irtibat kişisi olarak sözleşme başlangıcında ismi belirtilmiş yetkiliye e-posta, veya şirket adresine gönderilmiş iadeli taahhütlü mektupla vs)  herhangi bir neden bildirme zorunluluğu bulunmaksızın tek yanlı ve tazminat ödemeksizin feshedebilir. Böyle bir durumdan gönderici  ve Navlungo, her ne nam ve ad altında olursa olsun tazminat talebinde bulunamayacaktır.

7.4.Göndericinin  taşıma faaliyetlerini durdurması, yavaşlatması, aleyhinde icra takibi yapılması ve icra takibinin semeresiz kalması, malları üzerinde tedbir ya da ihtiyati tedbir uygulanması, ödemeden aczi ve hakkında aciz vesikası olduğuna dair emarelerin olması halinde Navlungo Sözleşme’yi derhal feshetme hakkına sahiptir.

 

8. MÜCBİR SEBEP

8.1. Mücbir sebeplerle Taraflar’ın edimlerini yerine getirmelerinin imkânsızlaşması halinde sözleşmenin ifa edilmiş kısmından doğan yükümlülükler dışında Taraflar birbirlerine karşı başkaca talepte bulunmayacaklardır.

8.2. Taraflar’ın Sözleşme’nin imzası anında öngöremedikleri, önleyemedikleri ve yapılan işi doğrudan etkileyen haller, devlet kararları, deprem, yangın, sel v.b. gibi doğal felaketler veya savaş, ambargo, abluka,ayaklanma, genel grev, terör eylemleri gibi tarafların kontrolü dışında meydana gelen olaylar sebebiyle, Taraflar işbu Sözleşme’den kaynaklanan edimlerini hiç, gereği gibi veya zamanında yerine getiremezlerse, mücbir sebep halini karşı tarafa bildirerek, bu edimlerini mücbir sebep hali geçenekadar askıya alabilirler.Mücbir sebebe bağlı olarak oluşacak zarardan Navlungonun sorumluluğu bulunmadığını taraflar kabul ve beyan ederler. 

8.3. Mücbir sebebe bağlı olarak sözleşme ile yükümlü olduğu edimini ifa edemeyecek olan Taraf, Mücbir sebebin ortaya çıktığı tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde diğer Taraf’a Platform yahut kep adresine e-posta, şirket imza yetkilisi / yetkililerine e-posta veya şirket irtibat kişisi olarak sözleşme başlangıcında ismi belirtilmiş yetkiliye e-posta, veya şirket adresine gönderilmiş iadeli taahhütlü mektup kanalıyla bildirimde bulunacaktır.

8.4. Mücbir sebep halinin 15 (onbeş) günden fazla sürmesi halinde Taraflar’ın bu Sözleşme’yi tek taraflı ve tazminatsız olarak feshetme hak ve yetkisine sahiptir.

 

9. FERAGAT

 

9.1.Sözleşme’nin herhangi bir hükmünden feragat edilmesi, Sözleşme’nin ya da ilgili maddenin tamamını geçersiz kılmayacaktır.

9.2. Sözleşme’nin herhangi bir hükmü yürürlükteki mevzuat hükümleri ileçatışırsa veya herhangi bir şekilde adli veya idari bir merci tarafından iptal edilirse, Sözleşme bütünüyle geçerliliğini koruyacak ancak çelişen veya iptal edilen hüküm Sözleşme kapsamından çıkarılmış sayılacaktır. Bu durumda Taraflar, Sözleşme çerçevesinde müzakere ederek ilgili maddeyi yenileyebilirler.

10. DELİL SÖZLEŞMESİ VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

 

10.1. Sözleşme’nin yorumunda ve Sözleşme sebebiyle ortaya çıkacak olan tüm uyuşmazlıklarda yurtdışı taşımalarda Türk Hukuku’na göre Milletlerarası Mevzuat olarak kabul görmüş Varşova, Montreal ve CMR Konvansiyonları ile yurtiçi taşıma kısımları için Türk Ticaret Kanunu ve ilgili Türk Hukuku uygulanacaktır.   

10.2. Sözleşme’den doğabilecek her türlü ihtilafta Platform üzerinden gönderilen e-mail, telefon görüşme kayıtları ve cep telefonuna gönderilen SMS bilgilendirme ve kayıtları delil niteliğinde olup, ayrıca Taraflar’ın ticari defter ve kayıtları kesin delil olarak kabul edilecektir.

10.3. Sözleşme’nin ifasından kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul (Çağlayan) mahkemeleri ve icra daireleri münhasıran yetkili sayılacaktır.

 

ARACI                                                                       GÖNDERİCİ /ÜYE

Navlungo Lojistik ve Teknoloji Anonim Şirketi